Độ tuổi nhập học NLCS HCMC vào tháng 08/2022:

Ngày tháng năm sinh NLCS HCMC
01/01/2016 – 31/12/2016 Lớp 1
01/01/2015 – 31/12/2015 Lớp 2

Độ tuổi nhập học NLCS HCMC vào tháng 08/2023:

Ngày tháng năm sinh NLCS HCMC
01/01/2017 – 31/12/2017 Lớp 1
01/01/2016 – 31/12/2016 Lớp 2
01/01/2015 – 31/12/2015 Lớp 3
01/01/2014 – 31/12/2014 Lớp 4